2022 yılında devlet bu ödemeleri yapacak

Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü, 2022 yılında devlet tarafından yapılacak ödeme ve tutarlarına ilişkin bir yazı kaleme aldı. Ünlü, yazısında yapılacak ödemelerin hesaplamalarında yanlışlık olmaması için dikkat edilmese gerekenlere vurgu yaptı.

Devlet tarafından yapılan bazı ödemelerin tutarlarını açıklamaya çalışacağız. Birçok kanunda yer alan ödeme tutarlarının Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile düzenleneceğine ilişkin hususlara yer verilmiştir. Eğer K Cetveli’ndeki düzenlemeye bakılmadan tutarlar hesaplanmaya çalışılırsa ciddi yanlışlıklar olacaktır. Bu yazımızda 2022 yılında yapılacak bazı ödemeleri ve tutarlarını açıklamaya çalışacağız.

ENGELLİ VE YAŞLILARA YAPILACAK HARÇLIK TUTARI NE KADAR OLACAK?

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek 11'inci maddesi kapsamında yapılacak harçlık ödemesi; yaşlılara (1.620*,188787= 305,83), 6-12 yaş arası engellilere (746*,188787= 140,83), 13-18 yaş arası engellilere (1.119*0,188787= 211,25), 18 yaş ve üzeri engellilere (1.492*0,188787= 281,67) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınmak suretiyle yapılır.

Eğitim kurumlarına devam eden engellilere verilecek harçlık tutarının belirlenmesinde, (1.620*0,188787=305,83) gösterge rakamını geçmemek üzere bulunduğu yaş grubunun gösterge rakamının iki katı esas alınır.

OHAL BÖLGESİ VE MÜCAVİR İLLERDE ÇALIŞANLARA NE KADAR EK TAZMİNAT ÖDENECEK?

Mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç, 657 sayılı Kanun, 926 sayılı Kanun, 3466 sayılı Kanun, 3269 sayılı Kanun, 2802 sayılı Kanun ve 2914 sayılı Kanun’a tabi personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli sözleşmeli personel Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’nda görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel ve geçici köy korucularından; Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir iller ile Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara 185 TL’yi geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilir. Cumhurbaşkanı bu tutarı %50’sine kadar artırabilir.

ERBAŞ VE ERLERE YAPILACAK ÖDEME TUTARI 420 TL OLACAK

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 28'inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı erbaş ve erler için 420 TL ödeme yapılabilecektir. Yani Olağanüstü Hal ilan edilen bölgeler veya Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekat ve operasyon timi olarak görev yapan erbaş ve erlere 420 TL ödeme yapılabilecektir.

KORUMA KARARI DEVAM EDEN KIZ ÇOCUKLARINDAN EVLENENLERE YAPILACAK EVLENME YARDIMI NE KADAR OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere en 50.000 * 0,188787= 9.439,35 TL tutarında evlenme yardımı yapılır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. Enflasyon farkı nedeniyle maaş katsayısı artınca bu tutar da artacaktır.

GÜVENLİK KORUCULARI NE KADAR ÜCRET ALACAK?

442 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesinde; güvenlik korucularına hizmetin devamı süresince her ay 14.640 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret ödeneceği belirtilmiştir. Bu tutar ise 14.640 * 0,188787= 2.763,84 TL’dir. Bu ücret, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir.

ŞEREF AYLIĞI İLE VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Ocak ayından itibaren, Milli Mücadele’ye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayı’nın Kore’ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşması’na kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1’inci ve Ağustos 2’nci Barış Harekatı’na Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 6.503 * 0,188787= 1.227,68 TL aylık bağlanacaktır.

Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe ve % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Bunlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 30 günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75’i) esas alınarak ödenir.

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlara aylık ödeme dönemlerinde kendileri için 6.503* 0,188787= 1.227,68 TL, dul eşleri için 5.203* 0,188787= 982,25 TL, diğer yakınları için 3.619* 0,188787= 683,22 TL ödeme yapılacaktır.

GÖNÜLLÜ ÇALIŞANLARDAN BAZILARINA NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları hizmetlerinde çalışan gönüllülere talepleri üzerine fiilen çalıştıkları her gün için, ulaşım ve iaşe gideri olarak günlük 19,35 Türk Lirası ödenir. Tüm gönüllülere ödeme yapılabilecek yıllık toplam gün sayısı 150.000’dir.

İNTÖRN EĞİTİMİ GÖRENLERE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Üniversitelerin (Gülhane Askeri Tıp Akademisi dahil) tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden on iki ay süreyle 4.702*0,188787= 887,67 TL tutarda aylık ücret ödenir.

İL GENEL MECLİS ÜYELERİNİN HUZUR HAKLARI NE KADAR OLACAK?

Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına 6026*0,188787= 1.137,63 TL, diğer meclis üyelerine 2.226*0,188787= 420 TL tutarında brüt huzur hakkı ödenecektir.

Bakmadan Geçme