Madde Madde Depremzede Esnafa SGK Kolaylığı

Asrın felaketiyle deprem felaketi nedeniyle, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerin mücbir sebep alınmalarına ilişkin süre uzatıldı.

Buna göre 06.02.2023 ila 30.04.2024 tarihleri arasında bu iller mücbir sebep kapsamına alındı. Buna göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyeri işverenleri, 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılar ilgili  her türlü  bilgi , belge ve beyanneme vernme süreleri de uzatıldıl.

her türlü bilgi, belge ve beyannameler

1 06.02.2023 ila 30.04.2024 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanun’a göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15.05.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Prim borçları

2 06.02.2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ait prim borçları (Ayların 15 ila 14 döneminde işlem gören işyerleri için 2022 Aralık ayı, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ,2024 yılı Ocak, Şubat ayları) 5510 sayılı Kanun’un 89’uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.05.2024 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.

Yeniden yapılandırılmış borçlar

3 Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, 06.02.2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06.02.2023 ila 30.04.2024 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31.05.2024 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.

4 02.09.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurulması ve 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde belirtilen teminat şartının sağlanması kaydıyla erteleme kapsamındaki borçlar, tecil faizi alınmaksızın azami 24 ay süre ile tecil edilebilecektir.

Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlar

5 Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarından son ödeme tarihi 06.02.2023 ila 31.05.2024 olanlar için son ödeme tarihi 31.05.2024 olarak dikkate alınacaktır.

Kontrol muayenesi

6 Kontrol muayenesine tabi olup kontrol muayene tarihleri 01.02.2023 ila 31.05.2024 olanların kontrol muayene tarihleri 31.05.2024 olarak kabul edilecektir.

Yapılandırılan Kamu alacakları 

7 Fazla veya yersiz ödemeler ve kamu zararlarından kaynaklanan kurum alacaklarından 06.02.2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 30.04.2024 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihi ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın 31.05.2024 tarihine (bu tarih dahil) ertelenecektir.

muhtasar ve prim hizmet beyannameleri

8 Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 06.02.2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 15.05.2024 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 31.05.2024 tarihine kadar ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

9 Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvurularını 31.07.2024 tarihine kadar yapılabilmesine ve bu borçluların borçlarının ilk taksitini başvuruyu takip eden ay sonuna kadar (31.08.2024 tarihi resmi tatile denk geldiğinden 02.09.2024 tarihi), diğer taksitlerini ise bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödenebilecektir.

Bakmadan Geçme