Osb Genel Kuruluna İlişkin Karar

Organize sanayi bölgelerinin müteşebbis heyeti ve genel kurulları, ilgili hususlar dikkate alınarak OSB'de kurulmasında sakınca görülen tesislere ilişkin prensipleri belirleme görev ve yetkisine sahip olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri  (OSB) Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gerekli hallerde OSB'lerin genel kurul çağrısı, denetim kurulu ya da Bakanlık tarafından yapılabilecek.

Müteşebbis heyeti ve genel kurul, OSB'nin kuruluş protokolünde belirlenen sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, debi ve arıtma kapasitesine uygunluğu, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi ve planlama bütünlüğü gibi hususlar dikkate alınarak OSB'de kurulmasında sakınca görülen tesislere ilişkin prensipleri belirleme görev ve yetkisine de sahip olacak. Müteşebbis heyet veya genel kurul, bu görev ve sorumluluğunu yönetim kuruluna devredemeyecek.

Yönetim kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzama yetkili üyelerin işlem yapma yetkisi, yetki belgesinin Bakanlık tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girecek.

Yetki belgesi, 4 yıl için geçerli olacak ancak temsil ve ilzama yetkili üyelerde değişiklik olması halinde en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirilerek yenilenecek.

Yenilenen yetki belgesi onaylandığı tarihten itibaren kalan süre için geçerli olacak. Söz konusu hükümler Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) için de uygulanacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle bundan önce alınmış imza sirküleri, temsil ve ilzama yetkili üyelerin görevleri bitinceye kadar alınan yetki belgesi yerine geçecek.

Değişiklikle ayrıca, OSB'lerde kurulamayacak tesislere ilişkin esaslarda değişikliğe gidildi. Kurulamayacak tesislerin yer aldığı ilgili fıkra yürürlükten kaldırıldı. Buna göre, OSB'de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini

olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin alınması kaydıyla müteşebbis heyet veya genel kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca karar verilecek. Gerekmesi halinde konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş veya rapor alınacak.

OSB'de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, ilgilinin başvurusu üzerine Bakanlık makamından alınacak onayla verilecek.

Bakmadan Geçme