Sağım solum önüm arkam kamuda çalışıyor

Her 100 kişiye düşen toplam kamu çalışanı sa­yısı 2013 yılında 4,2 düze­yinde bulunuyordu. İzle­yen iki yılda 4,3, sonraki üç yılda 4,5 olarak seyreden bu denge, 2019 yılında yüz­de 5,6'ya ve izleyen yıllar­da sürekli artarak 6,1 kişi­ye ulaştı. Mart 2024 itibarıyla toplam ül­ke istihdamı içinde kamu­da kadrolu çalışanlar yüz­de 10,8, sözleşmeli perso­nel yüzde 1,2, kamu işçileri yüzde 3,9, diğer kamu per­soneli de yüzde 0,3'lük bir ağırlık oluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlı­ğı’nın veri setinden yapılan hesap­lama 2013 sonu ile 2024 yılı mart ayı sonu arasındaki yaklaşık on yıllık dönemde tüm kamuda çalışan sayısının yüzde 62,5 oranında yani 2 milyon 14 bin 940 kişi artt.

Bu dönemde kamudaki

Kadrolu personel sayısı yüzde 37,4 oranın­da 944 bin 799 kişi

söz­leşmeli personel sayısında yüzde 95,1 oranında 184 bin 238 kişi

Sürek­li işçilerin sayısında  yüzde 255,8 oranında 889 bin 809  kişi

geçici işçilerde yüzde 113 oranın­da 25 bin 546 kişi

Toplam kamu işçisi sayısında yüzde 247,1 oranında 915 bin 355 kişi

.artı.

Kamudaki diğer personel sayısı ise bu dönemde  yüzde 22,2 oranıyla 29 bin 452 kişi azaldı.

100 Kişeden 6'sı kamu çalışanı 

Türkiye nüfusu 2023 sonu iti­barıyla 85 milyon 372 bin 377 kişi... On yıllık zaman zarfında yüzde 11,4 oranında  artışla 8 milyon 704 bin 513 kişi nüfusumuza eklenmiş durumldae. bu veride bize  Mart 2024 itibarıyla her 100 kişiye 6,1 kamu çalışanı düştüğgünü ortaya koyuyor.

Her 100 kişiye düşen toplam kamu çalışanı sa­yısı 2013 yılında 4,2 düze­yinde bulunuyordu. 

En büyük artış 2019’da
Kamu kesiminde çalışanla­rın toplam sayısına yıllar itiba­rıyla bakıldığında, en çok artışın 2019’da yaşandığı dikkati çekti.

2014’te 125 bin 368 kişi,

2015’te 69 bin 989

2016’da 185 bin 564 kişi

 2017’deki 1.670 kişi

2018’de 111 bin 746  kişi

2019’da ise 929 bin 593 kişi ( 1 milyona yakın artış)

2020’de 147 bin 497 kişi,

2021’de 85 bin 699 kişi,

2022’de 133 bin 634 kişi,

2023’te 164 bin 867 kişi 

arttı.

Buna göre toplam kamu çalışa­nı sayısında 2013’ten bu yana ya­şanan 2 milyon dolayındaki artı­şın neredeyse yarısı tek bir yılda gerçekleşti.

Kamu ein büyük işveren

Türkiye İstatistik Ku­rumu’nun (TÜİK) ay­lık verilerine göre Ara­lık 2013’te 24 milyon 328 bin kişi olan istihdamdaki toplam nüfus yüzde 32,6 oranında 7 milyon 924 bin kişilik artışla Mart 2024 itibarıyla 32 milyon 252 bin kişiye ulaştı. 2023 sonunda da aynı düzeyde gerçekleşen kamu istihda­mının toplamdaki payı bu yılın mart sonu itibarıyla yüzde 16,2 oldu. Bu verilere göre kamu çalışanlarının toplam sa­yısı son on yılda genel nü­fus artışı ve toplam istih­damdaki artışın çok üze­rinde gerçekleşti. Mart 2024 itibarıyla toplam ül­ke istihdamı içinde kamu­da kadrolu çalışanlar yüz­de 10,8, sözleşmeli perso­nel yüzde 1,2, kamu işçileri yüzde 3,9, diğer kamu per­soneli de yüzde 0,3’lük bir ağırlık oluşturuyor.

OECD ülkelerinden düşük
Türki­ye’de kamu çalışanları­nın ülke istihdamı için­deki payı Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgü­tü (OECD) ortalamasının ise oldukça altında bulu­nuyor. 2021 yı­lı durumunu yansıtan en son verilerine göre OECD ortalamasında yüzde 18,6 olan kamu çalışanlarının toplam istihdama oranı, aynı yıl itibarıyla Türki­ye’de yüzde 13,5 düzeyin­de gerçekleşti.

Türkiye bu oranla 31 ülke arasın­da 27’nci sırada yer aldı.

Bakmadan Geçme